Sunday, February 3, 2013

2013年高渊区学联乒乓比赛为校争光的yingxiong
男子团体赛第三名:许俊杰、许永亮、许洹洹、AHMAD MUKRI

                            男子单打第三名:许永亮
                         
                            男子双打第三名:许俊杰、AHMAD MUKRI

No comments:

Post a Comment